f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
151 04/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
152 03/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
153 03/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
154 02/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลย 35 (ถนนพระราม 2) ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมาตรการลดหมอกควันให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงมลพิษ
155 02/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวง
156 24/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่
157 24/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
158 24/09/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304
159 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35
160 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35
161 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและลดผลกระทบจากโครงการปรับปรุงทางหลวง
162 16/09/2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 1-3
163 16/09/2562 คค. ตรวจติดตามความก้าวหน้าพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
164 16/09/2562 ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทล.33 ที่ กม.64
165 13/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง