f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริการประชาชน ณ หมวดทางหลวงบางพลี จ.สมุทรปราการ
ลงวันที่ 09/12/2563
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริการประชาชนและสำนักงาน เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมหมวดทางหลวงบางพลี (ทางหลวงหมายเลข 34 กม.15+100) จ.สมุทรปราการ โดยมี นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง และจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริการประชาชน และสำนักงานหมวดทางหลวงบางพลี ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีสะพานลอยคนข้าม ศาลาทางหลวง และฟุตบาท)
กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จิตอาสาประเภท "จิตอาสาพัฒนา" 1 ในจิตอาสา 3 ประเภท ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ เป็นจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

'