f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2565
ลงวันที่ 26/07/2565

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป พร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


'