f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการอบรมให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่น 2
ลงวันที่ 30/08/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2562) โดยมี นายเจิดพร หัชชะวณิช ผู้อำนวยการส่วนบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2562) ให้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 รุ่น รวม 92 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและเงินทดแทน ด้านสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน โดย คุณปราณีต นาคคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ และ คุณวลัยลักษณ์ ขนาดนิด นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ หัวหน้างานกองทุนเงินทดแทน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย คุณสุรชัย บุรัมย์ ทนายความ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ไม่เสียสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม ลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตน


'