f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 22/10/2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายคมวรรธน์ สุนิติบรรยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสมพร ฤดีวิโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และนางธนพร นามโคตร หัวหน้างานพัสดุและสัญญา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง กรุงเทพฯ


'