f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 03/08/2565

สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขอแจ้งประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง (16 อัตรา) ตามลำดับการขึ้นบัญชีฯ ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง นิติกร
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 ลำดับที่ 1
- สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี ลำดับที่ 1
2. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 ลำดับที่ 1
3. ตำแหน่ง พนักงานโยธา
- สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ ลำดับที่ 1 - 2
- สังกัด แขวงทางหลวงอยุธยา ลำดับที่ 1
- สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี ลำดับที่ 1 - 2
- สังกัด แขวงทางหลวงนครนายก ลำดับที่ 1
4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
- สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ ลำดับที่ 1
- สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี ลำดับที่ 1

โดยให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้.-
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และออกตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทางหลวงที่ 13 มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้ และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในสังกัดส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนด

หมายเหตุ สำหรับตำแหน่ง พนักงานโยธา(คนพิการ) สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม่มีผู้สมัครสอบ และตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 103 ดาวน์โหลด

'