f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนสารสนเทศ
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติทุกสายทางทุกรหัสงาน ของแขวงทางหลวง
  • ศึกษา พัฒนาระบบงานสถิติ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล รายงานข้อมูลทั้งสิ้นของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง
  • จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำด้านสถิติสารสนเทศ
  • ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • พัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ

'