f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดกรรมธรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง
  • ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่ดินสงวนนอกเขตทาง
  • ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเขตทางหลวง ที่ดิน และทรัพย์สิน
  • กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหบวงแก่แขวงทางหลวง
  • พิจารณาอนุมัติการขอทำนิติกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
  • ดำเนินงานคดีทางแพ่งและทางอาญา
  • ดำเนินการด้านวินัย
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
FLOW CHART การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง 1596 ดาวน์โหลด
โครงการจัดกรรมสิทธิ์ สาย 6 1558 ดาวน์โหลด
โครงการจัดกรรมสิทธิ์ สาย 81 1524 ดาวน์โหลด

'