f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง และควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทาง
  • ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมระบบบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมงาน
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้ความรู้ในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด

'