f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนเครื่องกล
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนการใช้ แผนการซ่อม แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
  • ดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
  • บริการให้เช่าเครื่องจักรกลแก่กรมทางหลวงและหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
  • ให้บริการด้านเครื่องจักรกลสนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง
  • ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในด้านเครื่องจักรกล
  • ประสานงานและดำเนินการด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อราชการ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • เสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกลในงานบำรุงทางให้สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

'