f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการจราจร
  • ดๆเนินและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอกภัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  • บริหารจัดการ ควบคุมการบรรทุก และชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
  • พิจารณาการขอดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้อง
  • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตนฐาน ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 48 , 56 วรรคสอง) 1458 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 1411 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง (มาตรา 37) 1399 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตปลูกสร้าง สถานีบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา47) 1399 ดาวน์โหลด
กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาต 1801 ดาวน์โหลด

'