f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งการประชุมฯ มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของแนวทางการดำเนินงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยจะดำเนินการศึกษาด้วยการสำรวจข้อมูลต่างๆ ทั้งสภาพนิเวศวิทยา เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ตรวจวัดเสียง ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน พร้อมเสนอมาตรการตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาโครงข่ายการจราจร รวมถึงแนวทางการสำรวจออกแบบเบื้องต้น ระบบขนส่งมวลชนระบบหลักและระบบรองภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร ทั้งภายในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ และพื้นที่เชื่อมโยงกับถนนแจ้งวัฒนะให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการจราจรที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม จะมีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ นำไปประกอบผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและจราจร ของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ด้วย
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองในพื้นที่

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองในพื้นที่ 4 โซน (คลองเปรมประชากร, ท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิต, ท่อลอดคลองประปา, บึงมักกะสัน) พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย นายช่างโครงการฯ ตอน 2 นายภัทรพล ตางจงราช นายช่างโครงการฯ ตอน 3 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ.การนี้ ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวรายงานสรุปความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1-3 ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน