f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 01/04/2567 410/40/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 01/04/2567 410/40/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 เดือนๆละ 3,500 บาท (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567) ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 27/03/2567 410/-/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง รวมระยะ 3 เดือน เดือนละ 3,500 บาท (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567) สำนักงานทางหลวงที่ 13 27/03/2567 410/-/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 27/03/2567 410/-/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมระยะเวลา 3 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เดือน เมษายน 2567- มิถุนายน 2567 01/04/2567 410/-/67/21 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิง (HSD B7) 21/03/2567 410/35/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 น้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ 14/03/2567 410/พ/งท/30/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 อะไหล่ (ยาง) ISUZU รุ่น TFR87JCQN4VM หมายเลข 44-1005-18-6 14/03/2567 410/พ/งท/30/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 อะไหล่ TOYOTA รุ่น HILUX REVO D-CAB 4X2 หมายเลข 44-9923-17-4 14/03/2567 410/พ/งท/30/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 อะไหล่ ISUZU รุ่น TFR87JEQN3 หมายเลข 44-0212-17-0 14/03/2567 410/พ/งท/30/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 อะไหล่ HYUNDAI รุ่น ROBEXX60W-95 หมายเลข 82-6175-18-8 14/03/2567 410/พ/งท/30/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 จ้างซ่อม CATERPILLAR รุ่น M317D2 หมายเลข 82-6134-15-6 14/03/2567 410/พ/งท/-/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 18/03/2567 410/40/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 จ้างซ่อมเครื่องปรับอาากศ จำนวน 1 เครื่อง 12/03/2567 410/-/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ