f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประวัติองค์กร
ลงวันที่ 28/01/2562

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2479 ในชื่อ เขตการทางกรุงเทพ และในปี พ.ศ. 2534 กรมทางหลวง ได้ปรับโครงสร้างการบริหารดำเนินงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และได้เลื่อนชื่อจาก "เขตการทางกรุงเทพ" เป็น "สำนักงานทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)" จากนั้นจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสำนัก ชื่อว่า "สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)" และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)”สถานที่ตั้ง เลขที่ 40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

            สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) เป็นหน่วยงาน ใน 18สำนักงานทางหลวงขอกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีผู้อำนวยการสำนักทางหลวง เป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวง จำนวน ตำแหน่ง เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการบริหารราชการ โดยมีหน้าที่ กำกับ ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล แบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น แขวงทางหลวง


'