f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนเเผนงาน
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

  • วางเเผนยุทธศาสตร์งานบำรุงทางเเละแผนการพัฒนางานบำรุงทางเชิงพื้นที่
  • วางเเผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย เเละ โครงงานก่อสร้าง
  • วางเเผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  • จัดทำเเผนดำเนินงานเเละเเผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • วางเเผนเเละติดตามเร่งรัดเเผนดำเนินงานเเละเเผนงบประมาณประจำปีของเเขวงทางหลวง เพื่อให้เป็ฯไปตามนโยบายของหน่วยงาน
  • วางเเผนโครงการก่อสร้างเเละบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วางเเผนเเละติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเเขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เเผนงานเเละเป้าหมาย
  • วางเเผนดำเนินงานเเละควบคุมงานโครงงานพิเศษให้เป็นไปตมเเผนที่กำหนดไว้
  • ประเมินผลการดำเนินงานเเละจัดทำเเผนพัฒนา

'