f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนไฟฟ้า
ลงวันที่ 13/03/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผน และตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  • วางแผนการซ่อม แผนการบำรุงรักษา แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวง
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตรฐาน ตรวจสอบการติดตั้ง การบำรุงรักษาไฟฟ้าสัญญาณ ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแขวงทางหลวง
  • ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมและระบบอื่นๆ ที่มีการพาดสายในเขตทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  • ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สนับสนุนการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล
  • สนับสนุนการติดตั้ง การพัฒนา และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไข ปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือและมาตรฐานสัญญาณไฟจราจร 2269 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดไฟฟ้าส่องสว่าง 3336 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดงานติดตั้งสัญญาณจราจรและไฟกะพริบบนทางหลวง 2369 ดาวน์โหลด

'