f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนบริหารงาน
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินเเละบัญชี งานพัสดุ สัญญา เเละงานการประชาสัมพันธ์
  • รวมรวมติดตาม จัดทำรายการเเละให้ข้อมูลต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาเเนะนำการบริหารงานทั่วไป
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งานสารบรรณ 1825 ดาวน์โหลด
งานการเงินและบัญชี 1424 ดาวน์โหลด
งานพัสดุและสัญญา 1662 ดาวน์โหลด

'