f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ส่วนสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 04/02/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจทางและภูมิประเทศ
  • สำรวจเพื่อออกแบบทาง สะพาน งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง
  • สนับสนุนการสำรวจเพื่อก่อสร้างทาง สะพาน งานโครงสร้าง และองค์ประกอบงานสร้าง
  • สำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่ง
  • ตรวจสอบระบบแล้วเสร็จหลังการก่อสร้าง ( As-built drawing)
  • ตรวจสอบความถูกต้องและการจัดการระบบแบบที่ได้ก่อสร้างจริง
  • ออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวง
  • ออกแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต และสร้างอนาคตที่ดีต่อโครงข่ายทางหลวง
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสำรวจและออกแบบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ชุดเเบบมาตรฐาน Guard Rail 1537 ดาวน์โหลด
ชุดเเบบมาตรฐาน Levelling Course 1541 ดาวน์โหลด
ชุดเเบบมาตรฐานป้ายเเขวนสูง Overhead & Overhang 1708 ดาวน์โหลด
RESEALING 1968 ดาวน์โหลด
ROAD STUD ชนิด 360 องศา 2544 ดาวน์โหลด
ROAD STUD 1590 ดาวน์โหลด
งานซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว 1580 ดาวน์โหลด
งานไฟสัญญาณจราจร 4795 ดาวน์โหลด
แบบมาตรฐาน เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม แบบลากจูง บ่อพัก และส่วนประกอบอื่นๆ 3345 ดาวน์โหลด
แบบมาตรฐาน ป้ายสำหรับบริหารพื้นที่ก่อสร้าง (WORK ZONE ) ในเขตเมือง 1834 ดาวน์โหลด

'