f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 20/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 2563 08/06/2563 สทล. 13.1/พ.2/5966 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน มีนาคม 2563 15/05/2563 สทล. 13.1/พ.2/5188 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 13/05/2563 สทล. 13.1/พ.2/5187 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน ธ 20/02/2563 สทล. 13.1/พ.2/1771 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน ธันวาคม 2562 20/02/2563 สทล. 13/พ.2/1772 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 12/02/2563 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่ สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ