f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10/03/2566 2,890.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/03/2566 5,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ 15/03/2566 129,303.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7) 4,200 ลิตร 15/02/2566 143,987.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7) 1,800 ลิตร 14/02/2566 61,709.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 3 08/02/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ที่ 2 08/02/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 1 08/02/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 539 รายการ