f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.45+960 (สะพานข้ามคลองสุนัขหอน(ด้านซ้ายทาง ขวาทาง)), กม.47+193 (สะพานข้ามทางรถไฟ(ด้านซ้ายทาง ขวาทาง)), กม.47+912 (สะพานข้ามคลองนาขวาง (ด้านซ้ายทาง ขวาทาง) ปริมาณงาน 6 แห่ง(1.590 กม.) 31/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี ถึง คลองระพีพัฒน์ ตอน 1 ที่ กม. 13+527 (สี่แยกหนองเสือ) ปริมาณงาน 12,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ ถึง สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่าง กม. 5+885 ถึง กม. 8+000 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 10,240 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 27,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ถึง นาโคก ตอน1 ระหว่าง กม. 30+952 (สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน LT. RT., กม. 38+066 (สะพานข้ามคลองย่านซื่อ LT. RT., กม. 39+327(สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ LT. RT. กม.39+964 (สะพานท่าแร้ง LT. RT. ปริมาณงาน 8 แห่ง (2.760 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 26,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 ถึง องครักษ์ ระหว่าง กม. 39+100 ถึง กม. 42+700 RT. เป็นช่วง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ ถึง นครนายก ตอน 2 ที่ กม. 72+665 (สี่แยกสามสาว) ปริมาณงาน 14,780 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ ถึง นครนายก ตอน 1 ที่ กม. 58+345 (สี่แยกบางอ้อ) ปริมาณงาน 16,430 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอิน ถึง บางกระสั้น ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.1+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 30/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะผิวทางและระบบระบายน้ำโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง ถึง ท้ายบ้าน ถึง บางตำหรุ ระหว่าง กม. 31+000 ถึง กม. 36+200, กม. 37+000 ถึง กม. 37+950 ,กม. 40+030 ถึง กม. 40+510 ปริมาณงาน 6.630 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 91,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม. 7+500 ถึง กม. 10+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3.00 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง บึงคำพร้อย ระหว่าง กม. 22+775 ถึง กม. 27+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 4.7 กม. ) 30/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม. 0+800 ถึง กม. 1+912 ปริมาณงาน 1.112 กม. 30/03/2563 26,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก ถึง บางหอย ระหว่าง กม. 6+400 ถึง กม. 9+175 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 19,560 ตร.ม. 27/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างและงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง ถึง ท้ายบ้าน ถึง บางตำหรุ ที่ กม. 31+000 ถึง กม. 40+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 19,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานซ่อมสร้างทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม. 31+700 ถึง กม. 35+500 ทางหลักด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3.800 กม.( 44,163 ตร.ม.) 27/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ