f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง กม.0+400-กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2565 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.40+580-กม.40+880 ฯลฯ 05/08/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.34 ตอนบางนาถึงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+400-กม.8+800,กม.12+600-กม.13+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง),กม.8+400-กม.8+700 ฯลฯ 03/08/2565 37,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนคลองด่าน-บางบ่อ ระหว่าง กม.5+000-กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2565 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 05/08/2565 8,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 05/08/2565 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 05/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 05/08/2565 70,670.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 05/08/2565 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 2 05/08/2565 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง 05/08/2565 13,706.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/08/2565 9,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 03/08/2565 15,684.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 03/08/2565 15,684.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 13 เรื่อง การขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาที่ G-TN-9D ในทางหลวงพิเศษหมายเลข9,3901,3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่างกม.0+760-กม.3+435 จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ6,970.55ลบ.ม จำนวนดินปนเปื้อน ปริมาณโดยประมาณ80,986.39ลบ.ม 02/08/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ