f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง กม.0+400 ถึง กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.40+580-กม.40+880 ระยะทาง0.300กม. ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน ถึง บางบ่อ ระหว่าง กม.5+000 ถึง กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.34 ตอนบางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+400-กม.8+800,กม.12+600-กม.13+750 ฯลฯ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/03/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี ถึง คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ปริมาณงาน 1 EACE เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี ถึง คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ปริมาณงาน 1 EACE ยกเลิกแผน
8 05/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง ถึง บางแค ช่วงพระประแดง ถึง ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+063 ถึง กม.14+769 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 15,175 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง ถึง บางแค ช่วงพระประแดง ถึง ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+063 ถึง กม.14+769 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 15,175 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
10 27/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.22+000 ถึง กม.23+237 ระยะทาง 1.237 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 327 รายการ