f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 2,300 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนเงิน 50,893.48 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขตามใบเสนอราคาเลขที่ 3000070930 ลว. 3 ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 410/35/63/71 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 เช่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 10,446 บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563 410/-/63/62 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 410/40/53/59 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 410/40/63/60 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างจ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงอัด C.B.R หมายเลข 6635-004-00003-53 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 16,050.- บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 29/06/2563 ๔๑๐/-/๖๓/๕๘ สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 ผลที่ ๔๑๐/๔๐/๖๓/๕๗ สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 ๔๑๐/๔๐/๖๓/๕๒ สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 410/-/63/54 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 20,190.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 410/-/63/55 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน 23/07/2563 สทล.13/410/งท./30/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่อในอุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางนา ถึง บางปิ้ง ที่ กม. 24+978.74 (สะพานข้ามคลองมหาวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2563 สทล. 13/e/78/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเงิน 19,302 บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 410/-/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 10,389 บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 410/-/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวนเงิน 8,881 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 410/-/63/40 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จ.ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2563 สทล. 13/e/76/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ