f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร เป็นเงิน 273,278 บาท ค่าขนส่งหมายเหตุ เงื่อนไขตามใบเสนอราคาเลขที่ 3000066705 ลว. 21 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2563 24/01/2563 410/35/63/13 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 6,718 บาท ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 20/01/2563 410/-/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 32,310.16 บาท เพื่อใช้ในส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) (ตามรายละเอียดแนบ) 19/12/2562 19/12/2562 410/40/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวนเงิน 16,500 บาท ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 410/40/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวนเงิน 6,608 บาท ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 410/50/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 57,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 410/40/62/36 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 9,647.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพือใช้ในกิจกรรม ชาวทางทำความดีฯ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 5,873.23 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 ๔๑๐/๕๐/๖๒/๓๕ สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 6,206 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทา สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 6,206 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานท สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 11,313 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 9,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 25 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 8,957 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 410/-/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 21,591 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 18/03/2562 410/-/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ