f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
ลงวันที่ 22/10/2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทางบกและทางราง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางหลักของประเทศและเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง ณ ห้องประชุม หมายเลข 2203 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ


'