f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามแผนงบประมาณ/แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับระยะเร่งด่วน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 03/01/2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามแผนงบประมาณ/แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับระยะเร่งด่วน ของแขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี ผู้บริหารแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


'