f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง
ลงวันที่ 10/01/2563

กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง
.
ต้องการความช่วยเหลือแจ้งหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ หรือโทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชม.


'