f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 27/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
62 26/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
63 26/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
64 23/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
65 23/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างทางหลวง
66 18/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือรูปแบบการแก้ไขบริเวณการก่อสร้างในแนวอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินที่กีดขวางแนวก่อสร้าง Corrugated P.C. Sheet Pile ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 และ ตอน 2
67 13/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน สถานที่ให้บริการประชาชน และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
68 12/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกเลนในคูน้ำริมถนน และงานก่อสร้างคันดินบริเวณลำรางวัดลาดสนุ่น
69 12/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการออกแบบแก้ไขบริเวณจุดบรรจบรวมท่อน้ำเสียที่กีดขวางแนวก่อสร้าง Corrugated PC Sheet Pile ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
70 09/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางบนทางหลวง
71 09/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
72 12/03/2563 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
73 06/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมตรวจรับพัสดุและติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างทำการปรับปรุงทางแยกต่างระดับ
74 04/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องงานงบประมาณราคากลางประจำปี 2563
75 03/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2